Bermonderhoud buitengebied

Vanwege de aanleg van de onderdoorgang in Balkbrug en de uitvoering van werkzaamheden in de gemeente Staphorst is door omrijdend verkeer extra

schade ontstaan aan wegbermen in de omgeving van Balkbrug. Omdat wij vonden dat deze situatie gevaar opleverde voor verkeersdeelnemers hebben we dit in 2021 onder de aandacht gebracht bij de gemeente en aangedrongen op een duurzaam herstel.

Er is in dat jaar extra budget vrijgemaakt om hiermee aan de slag te gaan. Maar ook met dat extra budget was het niet haalbaar om het gehele gebied in één keer grondig aan te pakken. En daarmee stonden we voor een belangrijke keuze; willen we dat het gehele buitengebied tijdelijk opgeknapt wordt of gaan we dit opsplitsen en per gebied de bermen grondiger en op een duurzamere manier aan laten pakken. Als PB Balkbrug hebben we gekozen voor dit laatste.

Uitvoering loopt volgens planning
In 2021 is er begonnen met het bermonderhoud aan de Hoofdweg en in 2022 is er in overleg met de gemeente in het Meerjarenprogramma Wegenonderhoud prioritering aangegeven voor de overige wegen in het buitengebied zodat er elk jaar een deel van het buitengebied aangepakt kan worden. Dit Meerjarenprogramma wordt door de gemeente uitgevoerd en zo zijn er de afgelopen jaren al delen in het buitengebied aangepakt.

Dit jaar wordt van eind mei t/m eind juni De Kolonie aangepakt en komen in 2025 nog de Eerste Schansweg, de Bijkersweg en Luttenoeverweg aan de beurt. In 2025 zal opnieuw een Meerjarenprogramma Wegenonderhoud worden opgesteld voor de jaren 2026, 2027 en 2028.